Brukervilkår

Oppdatert 19. september 2022

1. Generelt

LegalLab tilbyr juridiske teknologiløsninger som forenkler og automatiserer juridiske prosesser. Kunden får produsert juridiske dokumenter som kvalitetssikres av advokat før dokumentene sendes til signering.

Dokumentene blir lagret trygt og tilgjengelig hos LegalLab. Dersom det er behov for oppdatering eller endringer vil kunden bli varslet av LegalLab.

De oppgitte salgs- og brukervilkårene og personvernerklæringen ( https://legallab.no/personvern/) er en juridisk bindende avtale mellom LegalLab og deg som kunde.

Ved å ta i bruk tjenesten godtar du våre salgs -og brukervilkår og personvernerklæringen.ustify, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

2. Partene

Selgeren LegalLab AS,

Kontaktadresse: Stenersgata 8, 0184 Oslo
E-post : post@legallab.no
Telefonnummer: +47 970 22 323
Org.Nr.: 922 865 337

Betegnes i det følgende som selger/selgeren og som «vi», «vår», og «oss».

Kjøperen som foretar bestillingen av LegalLabs juridiske tjenester betegnes i det følgende som kjøper/kjøpere og som «du», «din», «brukeren» og «kunden».

3. Pris

Prisen som er oppgitt for tjenesten er den totale prisen kunden skal betale. Det inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Dette summeres i et totalbeløp som kjøper skal betale. Kjøperen påtar seg ingen tilleggsgebyrer som ikke er opplyst av selgeren før kjøpet. Prisen er oppført både på LegalLab sine sider og er oppført på slutt siden ved betaling av Vipps.

4. Avtaleinngåelse

Når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren er avtalen bindene for begge parter.

Hvis det forekommer skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i kjøperens bestilling er avtalene likevel bindende, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Vilkår for bruk

Ved bruk av tjenesten er det forutsatt at kunden er myndig og over 18 år. Tjenesten forutsetter at kunden anerkjenner å kommunisere elektronisk via tjenesten, men at dokumenter allikevel skal sendes til signering per post til adressen kunden har oppgitt. Kunden har eget ansvar å oppgi riktige opplysninger ved bruk av tjenesten og i dialog med LegalLab. Vi står ikke til ansvar ved eventuelle følgefeil grunnet feilaktige eller mangelfulle opplysninger gitt av kunden.
Hvis feil oppdages i tjenesten, skal dette øyeblikkelig varsles til LegalLab.
Vilkårene for bruk av Vipps i løsningen kan leses her: https://www.vipps.no/vilkar/vilkar-privat/. Kunden er selv ansvarlig for å ikke gi andre tilgang til sin personlige Vipps konto og har ansvar for å behandle personlig passord konfidensielt. Du er ansvarlig for enhver aktivitet som skjer under innlogging via Vipps.

6. Lisens for å bruke tjenesten

Kunden skal kun bruke tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser som er gitt av LegalLab.
LegalLab er eneeier av tjenesten og programvaren som brukes til å levere tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon. Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter.
Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon av tjenesten, programvare eller dokumentasjon til en tredjepart.

7. Betaling og levering

Betaling kreves ved fullføring og bestilling av juridiske tjenester fra LegalLab. Betalingen gjennomføres med Vipps og belastes til LegalLab. Betalingen krever norsk mobilnummer.

Generelle priser og betingelser for tjenestene levert av oss angis på legallab.no. Og for øvrig gjelder de prisene som presenteres i tilbud til deg.

Levering er skjedd når kunden eller hans representant har fått bekreftelse på første utkast av sitt juridiske dokument.

8. Juridisk rådgivning

Den juridiske rådgivningen som gis på vegne av LegalLab gis innenfor de rammer som følger av disse brukervillkårene. LegalLab tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner. Rådgivningen er begrenset til de produktene vi leverer i vår plattform, herunder rådgivning integrert i de selvbetjente løsningene, kvalitetssjekk av sluttprodukter og våre advokater dialog med brukeren. Alle ansatte i LegalLab og de vi vil kunne samarbeide med om levering av tjenester er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Når flere personer benytter seg av tjenesten for å inngå en avtale med flere parter, forutsetter det å være enighet mellom partene.

9. Endringer i personlig informasjon

Ved endringer av personlig informasjon som e-postadresse og annen betalingsinformasjon må kunden umiddelbart varsle og sende e-post til post@legallab.com. Kunden er eneansvarlig for eventuelle kostnader og tap som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av kontaktinformasjon.

10. Angrerett

Ved bruk av tjenesten gir du forhåndssamtykke at angreretten faller bort når tjenesten er ferdig levert i samsvar med sine forpliktelser overfor deg. Det er ingen angrerett på fullførte leverte tjenester.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist  

I dette tilfelle vil mangel på varen gjelde eventuelle skrivefeil eller feilaktig opplysninger gitt av selgeren på tjenesten. Dette skal da opplyses direkte til LegalLab hvis slike mangler tilkommer.
Kjøperen har reklamasjonsrett dersom dette meldes fra om innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen er 1 år etter at kjøpet er gjennomført.
Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

12. Personopplysninger

Ved å ta bruk av tjenesten samtykker du samtidig til LegalLabs personvernerklæring presentert på våre hjemmesider (https://legallab.no/personvern/).
LegalLab, i tråd med personopplysningsloven, vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Ansvar

LegalLab er ansvarlig for juridisk rådgivning i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar. Ansvaret dekker også juridisk rådgivningen fra andre som utfører advokattjenester på vegne av LegalLab.
Ansvaret er begrenset mot visse oppdragstyper. Legallab bistår ikke med representasjon overfor tredjeparter eller bistand i vurderingen av rettskrav, forhandlinger eller annen bistand i tvistesaker.
LegalLab er ikke ansvarlig for bruk av utkast til dokumenter som ikke er ferdigbehandlet av våre advokater.
Juridisk bistand er gitt til deg personlig. LegalLab er ikke ansvarlig for tredjepart baserer deg på juridisk informasjon eller råd som er gitt deg.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

14. Endringer i tjenesten og brukervilkår

Med rimelig varsel kan LegalLab endre brukervillkårene, og vil da varsle om relevante endringer. Ved oppjustering av pris vil kunden alltid bli varslet og endringen vil stå oppført på nettsiden.
LegalLab kan avbryte eller avslutte sine tjenester, helt eller delvis, etter å ha varslet kunden via sms og e-post minst 120 dager forut for avslutninger av tjenester.
F Fysiske originaler lagret hos LegalLab returneres til kunden per post ved opphør av tjenesten. Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlastning av brukeren. LegalLab skal likevel sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

15. Konfliktløsning

Alle klager og andre henvendelser om ansvar skal sendes til post@legallab.com innen rimelig tid. Du kan også klage på juridisk bistand til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Se nærmere informasjon på Advokatforeningens nettsider: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/for-innklaget-advokat2/

16. Kundeservice og kontakt

For spørsmål om tjenesten, ta kontakt via e-post på post@legallab.com.