Brukervilkår

Oppdatert 19. september 2022

1. Generelt

LegalLab tilbyr løsninger som forenkler og automatiserer juridiske prosesser, alt basert på teknologi fra Compose Software AS. Kunden får produsert juridiske dokumenter som kvalitetssikres av advokat før dokumentene sendes til signering, elekjtronisk eller manuelt.

Dokumentene blir lagret trygt og tilgjengelig hos LegalLab, om kunden ønsker det.

De oppgitte salgs- og brukervilkårene og personvernerklæringen https://legallab.no/personvern/ er en juridisk bindende avtale mellom LegalLab og deg som kunde.

Ved å ta i bruk tjenesten godtar du våre salgs -og brukervilkår og personvernerklæringen.

2. Partene

Selgeren LegalLab AS,

Adresse: Akersgata 7, 0158 Oslo
E-post : post@legallab.no
Telefonnummer: +47 91 92 22 42
Org.Nr.: 922 865 337

Betegnes i det følgende som selger/selgeren og som vi, vår, og oss.

Kjøperen som foretar bestillingen av LegalLabs tjenester betegnes i det følgende som kjøper/kjøpere og som du, din, brukeren og kunden.

3. Pris

Prisen som er oppgitt for tjenesten er den totale prisen kunden skal betale. Det inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Kjøperen påtar seg ingen tilleggsgebyrer som ikke er opplyst av selgeren før kjøpet. Prisen er oppført både på LegalLab sine sider og det er oppført på siden hvor du betaler med Vipps.

4. Avtaleinngåelse

Når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren er avtalen bindene for begge parter.

Dersom det forekommer skrive- og/eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i kjøperens bestilling, er avtalene likevel bindende, med mindre den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Vilkår for bruk

Ved bruk av tjenesten er det forutsatt at kunden er myndig og over 18 år. Tjenesten forutsetter at kunden anerkjenner å kommunisere elektronisk via tjenesten, og at dokumenter for enkelte av tjenestene likevel skal sendes til signering per post til adressen kunden har oppgitt. Kunden har eget ansvar for å oppgi riktige opplysninger ved bruk av tjenesten og i dialog med LegalLab. Vi står ikke til ansvar ved eventuelle følgefeil grunnet feilaktige eller mangelfulle opplysninger gitt av kunden. Hvis feil oppdages i tjenesten, skal dette øyeblikkelig varsles til LegalLab.

Vilkårene for bruk av Vipps i løsningen kan leses her: https://www.vipps.no/vilkar/vilkar-privat/. Kunden er selv ansvarlig for å ikke gi andre tilgang til sin personlige Vipps konto og har ansvar for å behandle personlig passord konfidensielt. Du er ansvarlig for enhver aktivitet som skjer under innlogging via Vipps.

6. Lisens for å bruke tjenesten

Kunden skal kun bruke tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser som er gitt av LegalLab.

LegalLab er eneeier av tjenesten og programvaren som brukes til å levere tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon. Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon av tjenesten, programvare eller dokumentasjon til en tredjepart.

7. Betaling og levering

Betaling kreves ved fullføring og bestilling av juridiske tjenester fra LegalLab. Betalingen gjennomføres med Vipps og belastes til LegalLab. Betalingen krever norsk mobilnummer.

Generelle priser og betingelser for tjenestene levert av oss angis på legallab.no. Og for øvrig gjelder de prisene som presenteres i tilbud til deg.

Levering er skjedd når kunden eller hans representant har fått bekreftelse på første utkast av sitt juridiske dokument.

8. Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning fra advokater som utfører advokattjenester på vegne av LegalLab gis innenfor de rammer som følger av disse brukervilkårene og eventuelle særlige vilkår for tilleggstjenester.

Det er alltid spesifisert i tjenesten hvem som er ansvarlig advokat for den enkelte tjenesten.

Ansvarlig advokat for tjenesten tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner. Rådgivningen på plattformen er begrenset til de produktene LegalLab til enhver tid leverre, herunder rådgivning integrert i de selvbetjente løsningene, kvalitetssjekk av sluttprodukter og advokaten sin dialog med brukeren.

Omfanget av rådgivningen som gis vurderes fortløpende av ansvarlig advokat.

Dersom annet ikke avtales direkte med brukeren, vil oppdraget som etableres ikke omfatte juridisk rådgivning ut over det som er beskrevet overfor.

All juridisk rådgivning følger de til enhver tid gjeldende reglene for rettshjelpsvirksomhet. Slike regler finnes blant annet i domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

Ansvarlige advokater for tjenesten har alltid advokatbevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Alle ansatte i LegalLab vil kunne samarbeide med ansvarlig advokat om levering av tjenesten , og er således underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for lagring av saksdokumenter i våre systemer og intern dialog mellom de som er bundet av taushetsplikten som ledd i kvalitetssikring av den rådgivningen som gis.

Når flere personer benytter seg av tjenesten for å inngå en avtale med flere parter, forutsettes det å være enighet mellom partene.

Ansvarlig advokat som utfører advokattjenester på vegne av LegalLab vil undersøke og avklare om det foreligger interessekonflikter som gjør at oppdrag ikke kan utføres. De nærmere reglene for interessekonflikt fremgår av det rettslige rammeverket som gjelder for leveranse av juridiske tjenester.

9. Endringer i personlig informasjon

Ved endringer av personlig informasjon som e-postadresse og annen betalingsinformasjon må kunden umiddelbart varsle og sende e-post til post@legallab.com. Kunden er eneansvarlig for eventuelle kostnader og tap som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av kontaktinformasjon.

10. Angrerett

Ved bruk av tjenesten gir du forhåndssamtykke at angreretten faller bort når tjenesten er ferdig levert i samsvar med sine forpliktelser overfor deg. Det er ingen angrerett på fullførte leverte tjenester.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist  

I dette tilfelle vil mangel på varen gjelde eventuelle skrivefeil eller feilaktig opplysninger gitt av selgeren på tjenesten. Dette skal da opplyses direkte til LegalLab hvis slike mangler tilkommer.

Kjøperen har reklamasjonsrett dersom dette meldes fra om innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen er 1 år etter at kjøpet er gjennomført.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

12. Personopplysninger

Ved å ta bruk av tjenesten samtykker du samtidig til LegalLabs personvernerklæring presentert på våre hjemmesider https://legallab.no/personvern/.

LegalLab, i tråd med personopplysningsloven, vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Ansvar

Advokat for den enkelte tjenesten er ansvarlig for juridisk rådgivning i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar. Ansvaret dekker også juridisk rådgivningen fra andre som utfører advokattjenester på vegne av LegalLab.

Ansvaret er begrenset mot visse oppdragstyper.

LegalLab er ikke ansvarlig for bruk av utkast til dokumenter som ikke er ferdigbehandlet av tjenestens ansvarlige advokat.

Juridisk bistand er gitt til kunden personlig. Tjenestens advokat er ikke ansvarlig for tredjepart som baserer seg på juridisk informasjon eller råd som er gitt kunden.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

14. Endringer i tjenesten og brukervilkår

LegalLab kan med rimelig varsel endre samtlige brukervillkår. Ved regulering av pris vil kunden alltid bli varslet og endringen vil stå oppført på nettsiden.

LegalLab kan avbryte eller avslutte sine tjenester, helt eller delvis, etter å ha varslet kunden via sms og e-post minst 60 dager forut for avslutninger av tjenester.

Eventuelle fysiske originaler lagret hos LegalLab, returneres til kunden per post ved opphør av tjenesten. Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlastning av kunde. LegalLab skal likevel sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

15. Konfliktløsning

Alle klager og andre henvendelser om ansvar skal sendes til post@legallab.com innen rimelig tid. Du kan også klage på juridisk bistand til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Se nærmere informasjon på Advokatforeningens nettsider: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/for-innklaget-advokat2/

16. Kundeservice og kontakt

For spørsmål om tjenesten, ta kontakt via e-post på post@legallab.com.